byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Indeks for kjønnslikestilling (SSB)

Andel barn i barnehage Kommunestyrere Høgere utdanning Arbeidsstyrken Bruttoinntekt Deltidsarbeid Fedrekvoten Næringsstuktur Offtentlig sektor Privat sektor Ledere Videregående skole Gjennomsnitt
Oslo 0,85 0,92 0,92 0,94 0,70 0,60 0,67 0,74 0,71 0,84 0,80 0,76 0,79
Sandnes 0,86 0,78 0,81 0,92 0,57 0,30 0,70 0,61 0,49 0,73 0,66 0,64 0,67
Stavanger 0,90 0,96 0,90 0,93 0,58 0,42 0,70 0,64 0,54 0,75 0,66 0,70 0,72
Sola 0,98 0,78 0,83 0,92 0,54 0,28 0,70 0,60 0,49 0,75 0,64 0,69 0,68
Randaberg 0,93 0,88 0,73 0,93 0,54 0,33 0,74 0,57 0,45 0,72 0,53 0,62 0,66
Bergen 0,91 0,87 0,88 0,94 0,66 0,46 0,70 0,65 0,68 0,78 0,71 0,70 0,75
Trondheim 0,96 0,84 0,92 0,95 0,70 0,50 0,73 0,67 0,70 0,75 0,68 0,70 0,76

Indeksen er laget av SSB som har slik kommentar:
Likestilling mellom kvinner og menn kan belyses på mange måter og ved hjelp av forskjellige typer statistikk. Statistisk sentralbyrås ”Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene” tilsvarer indikatorer som brukes på kjønnslikestilling internasjonalt, men de er også tilpasset norske forhold. Indikatorene er basert på tilgjengelig registerstatistikk.

Institusjonelle og strukturelle rammer for lokal likestilling
Offentlig tilrettelegging for potensiell likestilling
1) Andel barn 1-5 år i barnehage
Næringsstruktur og utdanningsmønster
2) Andel sysselsatte i en kjønnsbalansert næring (en-siffernivå)
3) Forholdet mellom kvinner og menn i offentlig sektor
4) Forholdet mellom kvinner og menn i privat sektor
5) Andel elever i videregående skole i et kjønnsbalansert utdanningsprogram

Kvinners og menns lokale tilpasninger

Fordeling av tidsbruk, arbeid/omsorg
6) Forholdet mellom andel kvinner og menn i arbeidsstyrken.
7) Forholdet mellom andel kvinner og menn i deltidsarbeid.
8) Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden innen barnet har fylt tre år.
Fordeling av individuelle ressurser/innflytelse
9) Forholdet mellom andel kvinner og menn med høgere utdanning.
10) Kvinneandel blant ledere.
Fordeling av politisk innflytelse
11) Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter.
Fordeling av penger
12) Forholdet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige bruttoinntekt.

For hver indikator får kommunene en poengskår som kan variere fra 0, som indikerer maksimal forskjell/ulikhet mellom kjønnene, til 1 som indikerer full likestilling. Utgangspunktet er at der det er liten forskjell mellom kvinner og menn, tolkes dette som likestilling. Jo større forskjell, jo mindre likestilt.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.