byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Indeks for levekårsproblemer (SSB)

 

 

  Indeks for
levekårsproblemer
Sosial-
hjelp
Døde-
lighet
Uføre-
trygd
Attførings-
penger
Vold Arbeids-
løshet
Overgangs-
stønad
Lav
utdanning
Stavanger 1999 5,3 7 6 2 4 7 6 5 3
2000 5,1 7 5 2 4 7 6 5 3
2001 6,0 7 6 2 5 8 9 5 4
2002 5,6 7 6 2 5 8 7 4 4
2003 5,1 7 4 2 4 7 8 4 4
2004 5,3 8 4 2 4 7 8 4 4
2005 5,0 7 4 2 3 7 8 4 4
2006 4,9 7 5 2 3 7 7 3 4
2007 4,2 6 5 2 3   6 3 3
2008 3,8 6 5 2 3   4 3 2
Hundvåg 1999 5,1 6 2 3 5 9 4 7 6
2000 5,0 5 1 2 8 9 3 7 6
2001 6,1 6 5 2 6 8 8 8 6
2002 5,3 6 6 2 6 6 6 5 6
2003 5,4 6 5 3 5 6 6 7 6
2004 5,1 5 5 3 4 6 8 5 6
2005 5,1 6 3 2 3 6 9 7 7
2006 5,1 6 4 3 3 6 8 6 7
2007 4,3 5 5 3 2   6 5 3
2008 4,3 5 6 3 3   6 3 6
Tasta 1999 3,4 3 3 3 5 2 5 3 2
2000 3,1 3 4 1 4 2 3 5 2
2001 4,1 4 3 1 4 6 6 5 3
2002 4,7 6 4 1 5 7 6 4 4
2003 4,1 4 4 1 4 5 7 4 4
2004 4,3 4 3 1 4 5 7 6 4
2005 3,9 5 2 1 3 5 7 4 4
2006 3,4 4 2 1 3 5 6 3 4
2007 3,5 4 5 1 3   4 4 3
2008 3,0 4 5 1 2   2 4 3
Eiganes og
Våland
1999 5,1 7 8 2 4 6 7 2 2
2000 4,4 7 6 1 3 7 4 3 2
2001 5,1 7 8 1 4 7 7 2 2
2002 4,9 7 6 1 4 7 6 3 2
2003 3,9 8 2 1 3 5 6 2 2
2004 4,1 8 2 1 3 5 8 2 2
2005 4,0 9 2 1 2 5 7 2 2
2006 4,1 8 3 1 3 5 7 2 3
2007 3,2 7 3 1 2   5 1 2
2008 3,2 6 4 1 2   4 2 1
Madla 1999 4,0 3 3 2 2 8 4 6 4
2000 4,1 3 2 1 3 9 4 7 4
2001 4,6 3 3 2 4 7 7 6 3
2002 4,3 2 3 1 5 7 7 5 5
2003 3,9 3 4 1 3 4 7 5 5
2004 3,9 3 4 1 3 4 6 6 5
2005 3,7 3 5 1 3 4 5 5 5
2006 3,6 3 5 1 3 4 5 4 5
2007 2,8 3 4 1 2   3 4 4
2008 2,3 2 3 1 2   3 3 4
Storhaug 1999 8,3 10 9 7 8 10 10 4 5
2000 8,0 10 8 4 8 10 10 6 4
2001 8,0 10 9 3 7 10 10 7 4
2002 7,6 10 8 4 8 10 10 3 5
2003 6,9 10 6 3 6 10 10 3 3
2004 7,0 10 7 3 6 10 10 3 3
2005 7,0 10 7 3 5 10 10 4 4
2006 7,0 10 9 3 4 10 10 3 5
2007 6,2 10 10 2 4   9 2 3
2008 5,7 9 10 1 4   8 2 1
Hillevåg 1999 5,7 5 8 6 4 3 7 7 3
2000 5,1 4 5 6 4 3 7 7 3
2001 5,0 4 5 5 4 4 8 5 3
2002 5,4 5 5 5 5 6 8 4 3
2003 5,7 6 5 4 4 8 8 5 3
2004 5,9 5 6 4 5 8 8 5 3
2005 5,7 6 7 3 5 8 8 3 3
2006 5,7 6 6 4 5 8 7 4 4
2007 5,7 7 8 4 4   7 4 2
2008 4,8 6 7 4 4   4 4 1
Hinna 1999 3,0 4 2 1 3 4 5 2 3
2000 3,0 3 4 1 3 4 3 3 4
2001 3,3 3 4 1 3 3 6 3 4
2002 3,3 3 3 1 4 3 6 3 4
2003 3,3 5 2 1 3 3 6 3 4
2004 3,3 4 3 1 3 3 6 3 4
2005 3,1 4 3 1 2 3 6 3 3
2006 3,1 3 5 1 2 3 5 3 4
2007 2,8 3 4 1 2   4 3 3
2008 2,2 3 2 1 2   3 2 2

Indeksen er utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå og inneholder:
Sosialhjelpstilfeller 16 år og over per 100 innbyggere 16 år og over.
Dødelighet i alt per 100 000 innbyggere. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.
Uførepensjonister 16 - 49 år per 1000 innbyggere 16 - 49 år.
Attføringspengetilfeller. Løpende tilfeller per 1000 innbyggere 16 - 66 år.
Voldskriminalitet. Siktelser etter bostedsbydel per 10 000 innbyggere. Voldssiktelser ble tatt ut av beregningen fra 2007 på grunn av endrede muligheter for å hente ut disse tallene. Endringen fører til brudd i tidsserien. Figuren utelater vold i hele årrekka for å unngå brudd i tidsserien.
Registrert arbeidsløse og deltakere på arbeidsmarkedstiltak per 100 innbyggere 26 - 66 år.
Overgangsstønad. Mottakere i alt per 100 kvinner 20 - 39 år.

Definisjoner:
For hver indikator i indeksen er kommunene og bydelene rangert i 10 like store grupper. Verdien 1 innebærer at kommunen eller bydelen tilhører de 10 % med lavest verdi på indikatoren, mens verdien 10 betyr at kommunen eller bydelen tilhører de 10 % med høgest verdi på indikatoren. Samleindeksen uttrykker den gjennomsnittlige verdien på de sju indikatorene for levekårsproblemer. Jo høgere verdi, jo flere levekårsproblemer sammenliknet med andre bydeler og kommuner.

SSBs kommentar:
Levekår er et vidt begrep som omfatter en rekke sider ved menneskers livssituasjon, slik som helse, økonomi og sysselsetting. Befolkningens levekårsproblemer har stor betydning for tjenestebehovet. Indeksen omfatter grupper som en vet har betydelig dårligere levekår enn gjennomsnittet for befolkningen. Indeksen må likevel tolkes med stor forsiktighet. Viktige sider ved levekårene inngår ikke. I indeksen er alle problemene tillagt samme betydning, mens for mange representerer arbeidsløshet det største levekårsproblemet.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.