byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Indeks for levekårsproblemer (SSB)

 

Sandnes Stavanger Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Finnøy Rennesøy Kvitsøy Oslo Bergen Trondheim
1999 4,0 5,3 3,3 4,0 2,9 3,0 2,4 2,4 1,4 3,9 2,3 1,7 1,4 1,4 6,6 6,9 7,4
2000 4,3 5,1 3,6 4,4 2,9 3,1 2,4 3,0 1,6 3,6 1,4 1,9 1,7 2,6 6,6 6,6 7,6
2001 4,4 6,0 4,1 4,4 2,6 3,7 2,9 3,1 2,7 4,9 1,6 2,0 1,7 2,7 6,0 6,6 6,9
2002 4,6 5,6 4,1 3,6 3,0 4,3 3,1 2,9 3,0 5,0 2,0 2,4 1,3 1,9 6,0 6,1 6,4
2003 4,3 5,1 3,9 3,7 3,1 3,6 3,1 3,1 2,3 5,1 1,4 2,6 1,6 1,9 6,3 6,3 6,6
2004 4,4 5,3 3,7 3,4 2,9 3,7 3,0 3,4 3,3 5,0 1,9 2,1 2,0 2,4 6,3 6,1 6,0
2005 4,1 5,0 3,9 3,3 3,4 3,3 2,7 2,4 3,4 4,7 2,1 2,7 1,6 2,3 6,0 5,7 5,6
2006 3,9 4,9 4,3 3,0 3,3 3,6 2,7 2,9 3,4 5,3 3,0 2,9 2,0 2,1 6,1 5,6 5,6
2007 4,0 4,2 3,5 2,7 3,0 3,0 2,0 2,5 3,7 4,7 2,8 2,3 1,5 2,0 5,7 5,3 5,7
2008 3,5 3,8 3,0 2,5 2,3 2,8 1,3 2,8 3,7 4,3 3,5 2,3 1,5 2,0 5,8 5,3 5,7

Indeksen er utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå og inneholder:
Sosialhjelpstilfeller 16 år og over per innbyggere 16 år og over.
Dødelighet i alt. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.
Uførepensjonister 16 - 49 år per innbyggere 16 - 49 år.
Attføringspengetilfeller. Løpende tilfeller per innbyggere 16 - 66 år.
Voldskriminalitet. Siktelser etter bostedsbydel. Gjennomsnitt per innbyggere. For 1999-2006.
Registrert arbeidsløse og deltakere på arbeidsmarkedstiltak per innbyggere 26 - 66 år.
Overgangsstønad. Mottakere i alt per kvinner 20 - 39 år.

Definisjoner:
For hver indikator i indeksen er kommunene og bydelene rangert i 10 like store grupper. Verdien 1 innebærer at kommunen eller bydelen tilhører de 10 % med lavest verdi på indikatoren, mens verdien 10 betyr at kommunen eller bydelen tilhører de 10 % med høgest verdi på indikatoren. Samleindeksen uttrykker den gjennomsnittlige verdien på de sju indikatorene for levekårsproblemer. Jo høgere verdi, jo flere levekårsproblemer sammenliknet med andre bydeler og kommuner.

SSBs kommentar:
Levekår er et vidt begrep som omfatter en rekke sider ved menneskers livssituasjon, slik som helse, økonomi og sysselsetting. Befolkningens levekårsproblemer har stor betydning for tjenestebehovet. Indeksen omfatter grupper som en vet har betydelig dårligere levekår enn gjennomsnittet for befolkningen. Indeksen må likevel tolkes med stor forsiktighet. Viktige sider ved levekårene inngår ikke. I indeksen er alle problemene tillagt samme betydning, mens for mange representerer arbeidsløshet det største levekårsproblemet.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.