byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Sysselsatte etter arbeidstid

 

 

4. kvartal 2011 timer/
uke
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Storby-
området
Bergen Trond-
heim
Sysselsatte etter arbeidssted 1-19 6319 12625 1501 1444 1656 851 1881 710 128 967 272 388 245 38 65642 21535 29474 20385
20-29 3020 6397 726 782 772 366 1105 340 72 564 172 159 136 19 27349 10862 12580 8776

30+

27676 61777 5293 5364 4886 2280 17154 2801 328 2745 1023 915 814 262 342961 109408 116726 79494
Sysselsatte etter bosted 1-19 6139 10775 1891 1755 1654 1111 2140 958 144 1112 279 370 386 55 53211 20012 25531 16659
20-29 3267 5305 961 964 822 550 1015 460 82 693 191 185 209 30 22394 10047 11158 7580
30+ 27451 53709 6809 7133 6878 4483 9926 4020 403 4184 1036 1119 1815 175 254463 95106 102998 69129
Sysselsatte etter arbeidssted 1-19 17 16 20 19 23 24 9 18 24 23 19 27 21 12 15 15 19 19
20-29 8 8 10 10 11 10 5 9 14 13 12 11 11 6 6 8 8 8
30+ 75 76 70 71 67 65 85 73 62 64 70 63 68 82 79 77 74 73
Sysselsatte etter bosted 1-19 17 16 20 19 23 24 9 18 24 23 19 27 21 12 15 15 19 19
20-29 8 8 10 10 11 10 5 9 14 13 12 11 11 6 6 8 8 8
30+ 75 76 70 71 67 65 85 73 62 64 70 63 68 82 79 77 74 73

4. kvartal 2011. Absolutte tall og prosent.

Kilde: Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.