byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Sysselsatte etter næring

 

2011 Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Storby-
området
Bergen Trond-
heim
Sysselsatte personer etter arbeidssted Alle næringer 37015 80799 7520 7590 7314 3497 20140 3851 528 4276 1467 1462 1195 319 435952 141805 158780 108655
Jordbruk, skogbruk og fiske 601 116 843 665 498 217 192 104 55 187 275 488 110 21 368 1013 423 347
Bergverksdrift og utvinning 4214 10775 21 5 29 22 5228 472 28 115 27 1 1 0 1029 20689 6007 942
Industri 2067 5997 1478 2092 873 505 2280 243 78 702 225 75 43 24 14667 10587 10018 5998
Elektrisitet, vann og renovasjon 181 600 74 76 31 25 112 68 11 26 9 0 0 0 4132 961 1822 955
Bygge- og anleggsvirksomhet 3830 4099 1256 814 706 314 1096 359 29 398 168 163 110 84 25566 9384 11348 8281
Varehandel, motorvognreparasjoner 6573 8848 704 862 1172 732 1752 572 19 483 85 75 91 13 61189 17745 21358 14635
Transport og lagring 1482 3166 152 234 176 48 2060 151 29 227 74 117 109 109 22638 6859 8714 4625
Overnattings- og serveringsvirksomhet 1114 3374 92 82 233 129 631 59 14 77 37 3 108 1 15917 5178 5589 4356
Informasjon og kommunikasjon 819 3161 3 41 148 27 533 14 0 16 0 5 2 1 37491 4527 5869 4693
Finansiering og forsikring 369 1646 49 63 106 9 84 20 0 27 23 1 0 0 19139 2119 5216 2588
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 2767 5588 124 224 385 145 2241 167 5 171 28 35 37 2 41263 10763 11692 10546
Forretningsmessig tjenesteyting 2617 6099 240 209 313 97 853 203 32 148 79 44 73 0 31561 9772 10391 7032
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 1572 3669 382 180 225 137 362 119 30 136 55 46 79 11 37287 5722 8414 5618
Undervisning 2156 5494 608 527 670 293 668 407 47 431 102 127 114 18 28556 8725 13720 12878
Helse- og sosialtjenester 5289 14851 1228 1367 1419 581 1766 792 135 966 246 251 281 31 65786 22698 31316 20632
Personlig tjenesteyting 1191 3029 241 113 293 188 210 87 11 151 26 22 23 3 26741 4517 6317 4220
Uoppgitt 173 287 25 36 37 28 72 14 5 15 8 9 14 1 2622 546 566 309
Sysselsatte personer etter bosted Alle næringer 36857 69789 9661 9852 9354 6144 13081 5438 629 5989 1506 1674 2410 260 330068 125165 139687 93368
Jordbruk, skogbruk og fiske 548 202 861 643 471 231 241 127 68 194 248 387 166 16 490 1118 561 471
Bergverksdrift og utvinning 3654 10080 238 598 493 358 1919 601 38 599 62 69 293 13 1960 16254 5808 1439
Industri 3336 4503 1760 1447 1360 918 978 442 53 903 202 113 148 31 11257 9259 8981 5127
Elektrisitet, vann og renovasjon 268 441 82 74 52 43 101 38 6 52 6 3 17 1 2297 848 1489 713
Bygge- og anleggsvirksomhet 3093 3408 1278 1003 835 755 900 465 73 515 142 193 241 37 14879 7866 8612 5931
Varehandel, motorvognreparasjoner 5603 7834 1199 1500 1273 973 1678 812 40 651 97 113 250 33 44078 15927 18680 12215
Transport og lagring 1782 3153 293 444 329 224 797 241 49 254 73 129 166 21 17859 5973 7780 4150
Overnattings- og serveringsvirksomhet 1212 2946 193 248 218 189 496 148 13 177 43 16 95 6 14706 4802 5104 3686
Informasjon og kommunikasjon 1070 2556 78 178 230 99 396 134 5 79 4 17 29 4 28116 4156 5138 4015
Finansiering og forsikring 436 1200 69 103 135 40 203 87 0 58 21 14 31 2 12183 1926 4412 2278
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 2317 5367 301 482 542 311 933 324 30 279 28 55 111 12 32222 8941 10509 9152
Forretningsmessig tjenesteyting 2211 4883 409 520 384 292 875 323 28 251 93 49 136 3 21770 8292 7769 5532
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 1439 3067 372 298 370 196 489 225 34 197 54 49 120 9 25244 5220 7733 4912
Undervisning 2380 5156 636 513 767 369 718 350 46 487 113 139 141 18 24732 8604 12970 11247
Helse- og sosialtjenester 6088 12188 1617 1510 1535 932 1965 942 120 1074 277 275 389 47 57151 21183 28033 18480
Personlig tjenesteyting 1244 2534 250 254 320 186 318 163 20 203 33 45 61 6 18921 4259 5547 3703
Uoppgitt 176 271 25 37 40 28 74 16 6 16 10 8 16 1 2203 537 561 317
"Overskudd" Alle næringer 158 11010 -2141 -2262 -2040 -2647 7059 -1587 -101 -1713 -39 -212 -1215 59 105884 16640 19093 15287
Jordbruk, skogbruk og fiske 53 -86 -18 22 27 -14 -49 -23 -13 -7 27 101 -56 5 -122 -771 -138 -124
Bergverksdrift og utvinning 560 695 -217 -593 -464 -336 3309 -129 -10 -484 -35 -68 -292 -13 -931 -15312 199 -497
Industri -1269 1494 -282 645 -487 -413 1302 -199 25 -201 23 -38 -105 -7 3410 -3261 1037 871
Elektrisitet, vann og renovasjon -87 159 -8 2 -21 -18 11 30 5 -26 3 -3 -17 -1 1835 107 333 242
Bygge- og anleggsvirksomhet 737 691 -22 -189 -129 -441 196 -106 -44 -117 26 -30 -131 47 10687 415 2736 2350
Varehandel, motorvognreparasjoner 970 1014 -495 -638 -101 -241 74 -240 -21 -168 -12 -38 -159 -20 17111 -1292 2678 2420
Transport og lagring -300 13 -141 -210 -153 -176 1263 -90 -20 -27 1 -12 -57 88 4779 -1348 934 475
Overnattings- og serveringsvirksomhet -98 428 -101 -166 15 -60 135 -89 1 -100 -6 -13 13 -5 1211 -446 485 670
Informasjon og kommunikasjon -251 605 -75 -137 -82 -72 137 -120 -5 -63 -4 -12 -27 -3 9375 537 731 678
Finansiering og forsikring -67 446 -20 -40 -29 -31 -119 -67 0 -31 2 -13 -31 -2 6956 662 804 310
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 450 221 -177 -258 -157 -166 1308 -157 -25 -108 0 -20 -74 -10 9041 1605 1183 1394
Forretningsmessig tjenesteyting 406 1216 -169 -311 -71 -195 -22 -120 4 -103 -14 -5 -63 -3 9791 -1260 2622 1500
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 133 602 10 -118 -145 -59 -127 -106 -4 -61 1 -3 -41 2 12043 398 681 706
Undervisning -224 338 -28 14 -97 -76 -50 57 1 -56 -11 -12 -27 0 3824 4274 750 1631
Helse- og sosialtjenester -799 2663 -389 -143 -116 -351 -199 -150 15 -108 -31 -24 -108 -16 8635 -551 3283 2152
Personlig tjenesteyting -53 495 -9 -141 -27 2 -108 -76 -9 -52 -7 -23 -38 -3 7820 -39 770 517
Uoppgitt -3 16 0 -1 -3 0 -2 -2 -1 -1 -2 1 -2 0 419 -228 5 -8
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Storby-
området
Bergen Trond-
heim
Sysselsatte personer etter arbeidssted (prosent) Jordbruk, skogbruk og fiske 2 0 11 9 7 6 1 3 10 4 19 33 9 7 0 1 0 0
Bergverksdrift og utvinning 11 13 0 0 0 1 26 12 5 3 2 0 0 0 0 15 4 1
Industri 6 7 20 28 12 14 11 6 15 16 15 5 4 8 3 7 6 6
Elektrisitet, vann og renovasjon 0 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Bygge- og anleggsvirksomhet 10 5 17 11 10 9 5 9 5 9 11 11 9 26 6 7 7 8
Varehandel, motorvognreparasjoner 18 11 9 11 16 21 9 15 4 11 6 5 8 4 14 13 13 13
Transport og lagring 4 4 2 3 2 1 10 4 5 5 5 8 9 34 5 5 5 4
Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 4 1 1 3 4 3 2 3 2 3 0 9 0 4 4 4 4
Informasjon og kommunikasjon 2 4 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 3 4 4
Finansiering og forsikring 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 1 3 2
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 7 7 2 3 5 4 11 4 1 4 2 2 3 1 9 8 7 10
Forretningsmessig tjenesteyting 7 8 3 3 4 3 4 5 6 3 5 3 6 0 7 7 7 6
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 4 5 5 2 3 4 2 3 6 3 4 3 7 3 9 4 5 5
Undervisning 6 7 8 7 9 8 3 11 9 10 7 9 10 6 7 6 9 12
Helse- og sosialtjenester 14 18 16 18 19 17 9 21 26 23 17 17 24 10 15 16 20 19
Personlig tjenesteyting 3 4 3 1 4 5 1 2 2 4 2 2 2 1 6 3 4 4
Uoppgitt 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Sysselsatte personer etter bosted (prosent) Jordbruk, skogbruk og fiske 1 0 9 7 5 4 2 2 11 3 16 23 7 6 0 1 0 1
Bergverksdrift og utvinning 10 14 2 6 5 6 15 11 6 10 4 4 12 5 1 13 4 2
Industri 9 6 18 15 15 15 7 8 8 15 13 7 6 12 3 7 6 5
Elektrisitet, vann og renovasjon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
Bygge- og anleggsvirksomhet 8 5 13 10 9 12 7 9 12 9 9 12 10 14 5 6 6 6
Varehandel, motorvognreparasjoner 15 11 12 15 14 16 13 15 6 11 6 7 10 13 13 13 13 13
Transport og lagring 5 5 3 5 4 4 6 4 8 4 5 8 7 8 5 5 6 4
Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 1 4 2 4 4 4 4
Informasjon og kommunikasjon 3 4 1 2 2 2 3 2 1 1 0 1 1 2 9 3 4 4
Finansiering og forsikring 1 2 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 4 2 3 2
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6 8 3 5 6 5 7 6 5 5 2 3 5 5 10 7 8 10
Forretningsmessig tjenesteyting 6 7 4 5 4 5 7 6 4 4 6 3 6 1 7 7 6 6
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 5 3 8 4 6 5
Undervisning 6 7 7 5 8 6 5 6 7 8 8 8 6 7 7 7 9 12
Helse- og sosialtjenester 17 17 17 15 16 15 15 17 19 18 18 16 16 18 17 17 20 20
Personlig tjenesteyting 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 6 3 4 4
Uoppgitt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Overskudd" Jordbruk, skogbruk og fiske 0 14 -28 -30 -28 -76 35 -41 -19 -40 -3 -15 -102 18 24 12 12 14
Bergverksdrift og utvinning 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 2 7 -5 2 0 -1 0 0
Industri 2 1 -3 -8 -6 -10 16 -3 -2 -11 -2 -5 -24 -4 0 -11 0 0
Elektrisitet, vann og renovasjon -3 2 -4 8 -7 -12 6 -5 5 -5 2 -3 -9 -2 1 -2 1 1
Bygge- og anleggsvirksomhet 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0
Varehandel, motorvognreparasjoner 2 1 0 -2 -2 -13 1 -3 -8 -3 2 -2 -11 15 2 0 2 2
Transport og lagring 3 1 -7 -8 -1 -7 0 -6 -4 -4 -1 -3 -13 -6 4 -1 2 2
Overnattings- og serveringsvirksomhet -1 0 -2 -3 -2 -5 6 -2 -4 -1 0 -1 -5 28 1 -1 1 0
Informasjon og kommunikasjon 0 1 -1 -2 0 -2 1 -2 0 -2 0 -1 1 -2 0 0 0 1
Finansiering og forsikring -1 1 -1 -2 -1 -2 1 -3 -1 -1 0 -1 -2 -1 2 0 0 1
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 0 1 0 -1 0 -1 -1 -2 0 -1 0 -1 -3 -1 2 0 1 0
Forretningsmessig tjenesteyting 1 0 -2 -3 -2 -5 6 -4 -5 -3 0 -1 -6 -3 2 1 1 1
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 1 2 -2 -4 -1 -6 0 -3 1 -2 -1 0 -5 -1 2 -1 2 1
Undervisning 0 1 0 -2 -2 -2 -1 -3 -1 -1 0 0 -3 1 3 0 0 1
Helse- og sosialtjenester -1 0 0 0 -1 -2 0 1 0 -1 -1 -1 -2 0 1 3 0 2
Personlig tjenesteyting -2 3 -5 -2 -2 -10 -1 -4 3 -3 -2 -2 -9 -5 2 0 2 2
Uoppgitt 0 1 0 -2 0 0 -1 -2 -2 -1 0 -2 -3 -1 2 0 0 0

4. kvartal 2011

Kilde: Statistikkbanken. Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.