byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Prosentandel sysselsatte

 

 

Begge kjønn Menn Kvinner
15-74 15-19 20-24 25-39 40-54 55-66 67-74 15-74 15-19 20-24 25-39 40-54 55-66 67-74 15-74 15-19 20-24 25-39 40-54 55-66 67-74
2005 69,7 31,7 68,6 80,9 83,2 63,4 13,5 73,1 30,2 68,4 84,5 86,0 69,9 18,4 66,1 33,2 68,7 77,2 80,4 56,8 9,5
2006 72,0 34,9 72,5 83,4 84,8 65,4 16,0 75,5 32,0 73,5 86,8 87,4 72,5 21,6 68,4 37,9 71,5 79,8 82,1 58,1 11,2
2007 73,8 44,5 76,9 83,7 85,3 67,2 17,9 76,9 40,3 76,5 86,8 87,7 73,9 24,1 70,7 48,7 77,3 80,4 82,9 60,3 12,7
2008 74,1 44,0 74,8 84,8 86,2 67,3 17,4 77,3 40,7 75,1 87,8 88,5 73,6 23,9 70,9 47,6 74,4 81,5 83,9 60,7 11,8
2009 72,2 37,9 70,3 83,0 85,1 66,8 18,2 74,8 33,6 71,1 85,7 86,4 72,4 24,6 69,5 42,4 69,5 80,2 83,8 60,9 12,8
2010 71,8 36,4 68,4 82,6 85,2 67,2 18,6 74,5 32,5 68,5 85,5 86,8 72,8 25,0 69,0 40,7 68,3 79,5 83,4 61,4 13,1
2011 72,8 36,9 70,0 84,1 85,7 69,0 20,3 75,6 33,9 70,7 86,8 87,3 74,3 27,3 69,9 40,1 69,4 81,1 83,9 63,4 14,0
2012 72,6 34,9 67,6 83,9 86,2 70,2 20,1 75,8 32,0 69,2 87,0 88,2 75,8 27,1 69,2 38,0 65,9 80,4 84,0 64,3 13,9
2013 72,3 34,8 67,3 83,5 86,0 71,2 21,1 75,3 32,4 67,5 86,6 87,8 76,4 27,8 69,2 37,1 67,0 80,0 84,1 65,8 14,8
2014 71,7 33,7 65,7 82,8 85,8 71,0 20,5 74,5 31,0 66,2 85,8 87,8 76,0 27,8 68,6 36,5 65,2 79,6 83,8 65,7 13,7

4. kvartal

Kilde: Statistikkbanken. Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.

Noen definisjoner i arbeidsmarkedet
Sysselsatte:
Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken. Vernepliktige og personer som var fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, permisjon, ferie og lignende er også inkludert som sysselsatte.
Arbeidsløse: Personer uten inntektsgivende arbeid som har søkt arbeid siste fire uker og som kan påta seg arbeid innen to uker.
Arbeidsstyrke:Summen av sysselsatte og arbeidsledige.
Yrkesfrekvens:Andelen av befolkningen i den aktuelle aldersgruppen, vanligvis 15–74 år, som er i arbeidsstyrken.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.